1 - Michael Walton v Ricky Leach2 -Jordan Barker Porter v Bojana Libiszewska3 - Zak Miller v Michael Mooney4 - James Francis v Simas Volosinas5 - Mace Ruegg v Jayro Fernando Duran6 John Edo v Harley Marginson7 - Jake Henty v Mykhallo Sovtus8 - Liv Hussey v Marija Zivkovic9 Jack Rafferty v Ben FieldsEntrance & Celebrations