TS1 ShearerVPryorTS2 FryerVRileyTS3 FellvShepleyTS4 AllanachvGallagherTS5 Doyle v HarryTS6 Fielding v BaylissTS7 MoffatvAndersonTS8 DalyvDoranTS9 Lonergan v KhanTS10 Clark v JordanTS11 HughesvRobinsonTS12 BrownvMillerTS13 PaladinovLevitt